Euthalia saitaphernes saitaphernes  Fruhstorfer,1913

The Mountain Grey Baron – No Thai Name Yet

Chae Son (Lampang) 4 November 2016 – Image courtesy of Narin Somthas

Pin It on Pinterest

Share This